За нас

ИСТОРИЯ

Народно Читалище „Васил Левски” като културно-просветно сдружение е създадено през 1965г. с решение на Общински съвет Кюстендил. То е изградено и работи на принципите на демократизма, доброволността и автономността. Неговата цел е да обогатява културния живот на хората, да възпитава и утвърждава националното самосъзнание. От 1965г. до днес  читалището е духовен център на общността, която обслужва в гр.Кюстендил.

МИСИЯ

Мисията на Народно читалище „Васил Левски 1965” е свързана със създаването, опазването и разпространението на духовни ценности, развиване на творческите способности и задоволяване на културните потребности и интереси на гражданите,  създаване на условия за общуване между хората, подпомагане и организиране на културни, спортни, образователни  и стопански инициативи и проекти, развитие на социална и образователна дейност и осигуряване на достъп до информация.

Мисията на читалището е ориентирана към  съхраняване и развитие на българските традиции и народни обичаи, както съхранение и развитие на традиции и обичаи на малцинствата живеещи в България,  разширяване на съдържателния и социален обхват на читалищната дейност за привличане на по-широк кръг от населението, в същото време да се утвърди като съвременен културен център

ВИЗИЯ

НЧ”Васил Левски  1965”  вярва, че е активен граждански център, съчетаващ традиция с иновативни идеи, допринасящ за устойчивото развитие на местната  общност, която обслужва читалището. Също така вярва, че е възможно равноправното интегриране на уязвими групи.
Въвеждането на граждански ценности и развитието на гражданското ръководство сред уязвими групи ще допринесе за преодоляване на социалното изключване и маргинализация.

Ключов фактор върху пълната интеграция на уязвими групи  е достъпът до качествено образование и качествени социални, здравни и трудово – посреднически услуги.

Равноправното интегриране на уязвими групи в обществото изисква промяна на политики и институционални стереотипи  на местно, областно и национално ниво.

Културните институции, като читалищата, могат да спомогнат  в различни направление да бъде добре анализирана и осмислена идеята, че  приобщаването на уязвими групи е  потенциал за развитие, а не проблем на Р.България.